Tovább olvasom" /> Tovább olvasom" />

Impressum

HotelTeam Management Kft.
1125 Budapest, Felhő utca 5/b
Cégjegyzékszám: 0109941043
Adószám: 22731933-2-43
Közösségi Adószám: HU 22731933
Képviselő: Sipka Krisztina, a HotelTeam Management Kft ügyvezetője

Budapest Bank ZRT.
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB
Nemzetközi IBAN szám (EURO): HU41-10104961-17668800-01004306
Számlaszám (EURO): 10104961-17668800-01004306
Számlaszám (HUF): 10104961-17668800-01004007

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A HotelTeam Management Kft tiszteletben tartja az üzemeltetésében lévő „apartmans.hu” – internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait.

A https://apartmans.hu/ látogatásával tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy előfordulhat az, hogy nem fér hozzá a https://apartmans.hu/ bizonyos részeihez.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással és a szolgáltatások fejlesztése céljából adunk át. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a https://apartmans.hu/ olyan munkatársai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Szolgáltató a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az alábbi módokon lehet kezdeményezni a személyes adatok törlését, vagy módosítását:
telefonon, vagy email útján.

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
A https://apartmans.hu/ fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére;

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

A weboldalon szereplő információk csak tájékoztató jellegűek és nem számítanak ajánlattételnek.